Ontwikkelarrangement

In de doelstelling van de Brede school staat geschreven dat "een kind gebruik moet kunnen maken van arrangement". Bij een arrangement wordt uitgegaan van een aanbod, waarvan kinderen gebruik kunnen maken. Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen een dagarrangement en een doorgaande lijn.

Een dagarrangement is een samenhangend aanbod van onderwijs, opvang en vrije tijd waar kinderen en ouders op basis van behoefte en eigen keuze gebruik van kunnen maken. De nadruk ligt op de afstemming in tijd

Bij een doorgaande lijn gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang van kinderen. In de Brede school gaat het hierbij om de doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool en binnen de school van groep 1 t/m groep 8.
Bij de doorgaande lijn onderscheiden we de volgende aspecten:

  • De doorgaande lijn in het beleid: pedagogisch klimaat, samenwerking en afstemming tussen peuterspeelzalen/kinderdagverblijven en de school
  • De overdracht van gegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de school
  • De inhoudelijke doorgaande lijn: doorlopende programma's, leerlijnen voor taal, rekenen, sociale ontwikkeling, etc.
  • De nadruk ligt op de afstemming in leeftijd en ontwikkeling.

Zodra een dagarrangement verbonden wordt met een doorgaande lijn, hierbij uitgegaan wordt van de vraag/behoefte van kind en/of ouders en waarbij de ondersteuningsbehoefte van het kind en/of ouders besproken wordt, dan is er sprake van een ontwikkelarrangement.
Een ontwikkelarrangement wordt daarmee een samenhangend geheel van activiteiten en begeleiding op de Brede school, aansluitend op de behoeften van het kind. Deze manier van werken vraagt om een intensieve samenwerking, én een oprechte betrokkenheid bij elk kind.

In Nijmegen kiezen we binnen de Brede schoolontwikkeling voor het ontwikkelarrangement.